MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse udenfor de fastsatte ferier

Til alle forældre på Fladsåskolen

I forbindelse med lovændring om at styrke forældreansvaret, er der udsendt en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. 

Der er tale om en opstramning i forhold til hvornår fravær er lovligt og ulovligt.
Derfor er det vigtig at meddele skolen, når ens barn er syg eller ansøge i god tid, hvis der ønskes ekstraordinær frihed.

Vedr. meddelelse til skolen om fravær:

  • gå ind på AULA og sygemelde børnene om morgenen på den første fraværsdag (link til vejledning)
  • fravær skal almindeligvis meddeles senest inden for 3 dage ellers betragtes det som ulovligt

 

Fravær på grund af elevens sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende omfatter følgende:

Fravær på grund af sygdom foreligger, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning.
Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg.

Det vil være muligt at anmode skoleledelsen om ekstraordinær frihed. Hvis skoleledelsen giver tilladelse, betragtes dette som lovligt fravær Ekstraordinær frihed kan være fri til begivenheder i familien, ferie eller lignende. Anmodning om ekstraordinær frihed skal være skriftlig, og fremsendes til skolens ledelse i god tid FØR fraværet skal finde sted. Anmodningen skal sendes til den daglige leder, der dækker det trin eleven går på. De daglige ledere er følgende:

Afd. Korskilde 0.-6. klasse - Ole Rommelhoff
Afd. Mogenstrup 0.-3. klasse - Thomas Christensen
Afd. Mogenstrup 4.-6. klasse - Andreas Nielsen
Afd. Mogenstrup 7.-9. klasse - Maria Røndbjerg-Christensen

I bekendtgørelsen står, at skolelederen kun i ganske særlige tilfælde kan give tilladelse til ekstraordinær frihed. Beslutningen om at tillade eller afslå frihed skal træffes ud fra en vurdering af, hvorvidt fraværet vil have en negativ betydning for elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder, motivation og læringsparathed, alsidige udvikling og andre elevers kundskaber og færdigheder (projektuger, lejrskoler m.v.)

Alt andet fravær skal defineres som ulovligt fravær. Ulovligt fravær er altså fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær der ikke er gjort rede for af forældrene, samt fravær som skoleledelsen ikke har givet tilladelse til.

Konsekvensen ved 15% ulovlige skolefravær (ca. 5,4 dag) eller derover i ét kvartal medfører at man vil blive kontaktet af Center for Børn og Unge med henblik på en eventuel standsning af børne- og ungeydelsen for ét kvartal.

Med venlig hilsen

Ledelsen på Fladsåskolen